ACTIEVOORWAARDEN PECPOWER “VOORSPEL DE MAN OF THE MATCH” (2018.1)

ALGEMEEN

 1. 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Voorspel de man of the match” (de “Actie”) van ENGIE Nederland Retail B.V. (hierna: ENGIE). ENGIE is gevestigd aan de Grote Voort 291, 8041 BL te Zwolle.
 2. 2. De Actie loopt zolang de Actie is gepubliceerd op www.pecpower.nl (hierna: de actieperiode).
 3. 3. De Actie is bestemd voor consumenten in Nederland van 18 jaar en ouder, die in Nederland wonen (hierna: Deelnemer). Personeelsleden van ENGIE en aan haar gelieerde groepsvennootschappen zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 4. 4. Om mee te doen, dient de Deelnemer zijn/haar naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres in te vullen. Dat is noodzakelijk om deel te nemen en om een eventuele prijs uit te keren. Een Deelnemer heeft ook de mogelijkheid om aan te geven dat hij/zij met een aanbod voor duurzame energie van PECPOWER, telefonisch en/of per e-mail benaderd wil worden door ENGIE.
 5. 5. Indien de gegevens niet volledig of correct zijn ontvangen, vervalt het recht op deelname. ENGIE zal de winnaars van de actie zichtbaar maken op www.pecpower.nl en via sociale media. ENGIE mag gebruikmaken van de namen en/of portretten, alsmede met ENGIE gedeeld en ingezonden materiaal (o.a. foto’s, video’s, tekst) van de winnaars voor publiciteitsdoeleinden en uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Actie.

DEELNAME

 1. 6. Deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, alvorens deel te nemen aan deze actie.
 2. 7. Deelnemen aan deze actie is mogelijk gedurende het gehele voetbalseizoen 2018/2019. Deelnemen aan de Actie kan tot mei 2019 via ENGIE actiepagina: www.pecpower.nl. Op de actiepagina wordt uiteengezet wat deelnemers moeten doen om kans te maken op de prijzen.
 3. 8. Elke deelnemer mag maximaal één keer meedoen per speelronde.

Actie

 1. 9. De deelnemer hoeft geen klant van ENGIE te zijn of te worden om kans te maken op de prijzen. De deelnemer maakt kans op de prijs zoals genoemd in punt 10 als deelname voldoet aan alle in deze voorwaarden genoemde criteria.
 2. 10. De winnaar van de Actie wint de hoofdprijs van 4 kaarten voor de field seats. Dit zijn vip-plekken in het stadion van PEC Zwolle. De winnaar wint kaarten voor een thuiswedstrijd van PEC Zwolle. De datum en tijd van de thuiswedstrijd wordt gecommuniceerd op www.pecpower.nl. Reis- en verblijfkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen, wanneer van toepassing, voor eigen rekening van de winnaar.
 3. 11. De prijzen worden op geen enkele andere wijze uitgekeerd en zijn niet in te wisselen tegen contanten of andere waarde. De toegewezen kaarten kunnen niet worden ingewisseld voor kaarten van een PEC Zwolle wedstrijd op een andere datum.
 4. 12. De winnaar wordt op onpartijdige wijze bepaald, in de week voorafgaand aan de thuiswedstrijd van PEC Zwolle. Uit alle deelnemers met de juiste antwoorden wordt een winnaar getrokken. De winnaar wordt op de hoogte gesteld via telefoon en/of e-mail en/of sms. De winnaars worden per ommegaande gevraagd om de benodigde gegevens voor gebruik van de toegangskaarten te bevestigen/door te geven. Bij te late of onjuiste opgaaf wordt de prijs aan een andere deelnemer toegekend.
 5. 13. Als over de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, neemt ENGIE die voor haar rekening.
 6. 14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

UITSLUITING DEELNAME

 1. 15. ENGIE mag deelname aan de Actie weigeren of beëindigen als de deelnemer handelt in strijd met deze voorwaarden of met de wet of als sprake is van enige vorm van misbruik door de deelnemer. ENGIE mag dit zonder opgaaf van redenen doen.
 2. 16. Het ENGIE Privacyreglement (www.engie-energie.nl/over-engie/disclaimer) en de Algemene verordening gegevensbescherming is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt. Afgezien van hetgeen vermeld staat in artikel 4 ten aanzien van publiciteit rondom de winnaars van de Actie, zullen alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. 17. ENGIE is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
  • Het niet kunnen deelnemen aan de Actie.
  • Uitsluiting van deelname of diskwalificatie.
 2. 18. Mocht de Actie om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden, dan zijn ENGIE en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers en hebben de deelnemers geen recht op schadevergoeding.
 3. 19. ENGIE en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden zijn niet aansprakelijk voor uit de Actie voortvloeiende kosten en handelingen.

Slot

 1. 20. Op deze Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgesteld in lijn met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 2. 21. Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de Actie kunt u e-mailen naar acties.nl@engie.com of contact opnemen met onze klantenservice op 088-444 66 66.